Работна група за обсъждане на поискана от НСБЛ финансова помощ за винените и десертните лозя и интервенционните фишове от стратегическия план

На 19.01.2022 г. се проведе организирана от МЗХГ онлайн работна група с две основни теми:

  1. Възможност за допълнително подпомагане на сектора по постъпило искане от Национално сдружение на българските лозари чрез разпределяне на 30 млн. лв. към бюджета на МЗХГ за винени лозя и 2,5 млн. лв. за десертни лозя, които да бъдат разходвани за нуждите на лозаро-винарския сектор (увеличени разходи за отглеждане на лозя, спад в изкупните цени на гроздето, свиване на пазара за винено грозде като суровина),
  2. Подготовка на Стратегическия план – интервенции в лозаро-винарския сектор, които да бъдат включени в плана.

В срещата участваха представители на бранша, Mинистерството на земеделието, Изпълнителната агенция по лозата и виното и ДФ "Земеделие". Предстои вероятно още една работна среща и гласуване на бюджета в НС.

combinepdf (22)

Обсъждане на национална стратегия за развитието на лозаро-винарския сектор в България

На 10.01.2022 г., в гр. София, по инициатива на „Национално сдружение на българските лозари“, в ангажирана от последното зала на бул. „Христо Ботев“ № 48, се проведе работна среща за обсъждане на национална стратегия за развитието на лозаро-винарския сектор в България. На срещата присъстваха заместник министърът на земеделието Стефан Бурджев, парламентарният секретар на МЗ Тодор Байчев, съветникът на министъра на земеделието Явор Гечев, началникът на отдел „Пазарни мерки“ към МЗ Весела Цветкова, експертът в дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“ Калина Тутева, експертът от ИАЛВ Венцислава Монева, представители на Национално сдружение на българските лозари в лицето на Калин Иванов, Димитър Хараламбиев, Михаил Койчев, Атанас Василев и Даниел Ангелов, на НЛВК в лицето на Йордан Чорбаджийски, Евгени Харамлийски и Мирослав Каракашев, д-р Петьо Бошнаков от РЛВК – Черноморска, Младен Върбанов и Киряк Ралев от РЛВК - Бургаска Южночерноморска, Николай Бошкилов от РЛВК – Пирин, Красимир Патишанов от РЛВК – Тракия, Станимир Стоянов като председател на РЛВК – Мизия и Съюз на енолозите в България, Ивана Мурджева като представител на РЛВК – Югоизточна Тракийска, Красимир Милтядов от Българска асоциация на независимите лозаро-винари, Ивайло Катерски от Българска асоциация на винените професионалисти, Милко Янев от Сдружение на пепиниерите, Петър Събев от Национално сдружение на българската домашна ракия, Албена Симеонова от Българска Асоциация Биопродукти, доц. Светла Янчева от Аграрен университет, гр. Пловдив, проф. Иван Пачев и проф. Мирослав Иванов от Институт по лозарство и винарство, гр. Плевен, д-р Десислава Тотева от Институт по аграрна икономика, както и други представители на бранша и експерти. След обсъждане на проблемите пред стратегията, участниците в работната група се договориха същата да бъде разделена на 5 области, а именно „лозарство“, „винопроизводство“, „пазари, маркетинг, реклама и винен туризъм“, „наука и образование“ и „структура на браншовите и професионалните организации в сектора“. За всяка конкретна област участващите страни ще имат възможност да излъчат свой представител за участие в съответната работна група по области. Стратегията следва да бъде готова в най-общ вид до края на м. Февруари, 2022 г.


Стратегия, анализ и фишове на интервенции за лозаро-винарския сектор

В приложените файлове ще откриете стратегия за развитието на лозаро-винарския сектор и анализ към нея, както и фишове за интервенциите в лозаро-винарския сектор, които ще бъдат представени на ТРГ на 09.12.2021 г.

Стратегията е изготвена от Явор Гечев, зам. министър на земеделието. Моля да се запознаете с нея и ако имате предложения, допълнения, несъгласия или считате, че е необходима изцяло нова стратегия, да пишете на office@lozari.bg на НСБЛ.

Оставаме на Ваше разположение при необходимост от информация.

Пакет файлове

 


Заседание от 16.06.2021 г. на постоянна работна група в МЗГХ

На 16.06.2021 г. в зала 400 на МЗГХ се проведе заседание на постоянната работна група във връзка с отваряне на прием по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“. Групата беше председателствана от заместник-министъра на земеделието г-н Явор Гечев, а в нея участваха представители на лозарския бранш, представени от трима членове на „Национално сдружение на българските лозари“, председателя на НЛВК, двама представители на Югоизточна тракийска регионална лозаро-винарска камара и двама представители на регионална лозаро-винарска камара „Мизия“, както и заместник изпълнителния директор на ДФЗ г-н Владимир Атанасов, директорът на ИАЛВ, директорът на дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“ в МЗГХ г-жа Ирина Лазарова, други представители от МЗГХ и ДФЗ, отдел „Вино, промоционални програми и лицензии“.

     Беше взето решение за отваряне на два приема по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ – на 26.07.2021 г. и 27.07.2021 г., като първият прием да бъде само с авансови плащания.

Всички представители на лозарите единодушно отстояваха позицията, че браншът е на колене и са нужни спешни мерки за оцеляването му, особено за покриване на преките разходи по отглеждането на лозята. Г-н Йордан Чорбаджийски от НЛВК подкрепи колегите си лозари изцяло и нееднократно, като предложи основната част от средствата по бъдещи приеми по Наредба № 6/2018 г. да бъдат предвидени за лозарите.

Г-н Явор Гечев анонсира подготовката по създаване на взаимоспомагателен фонд, който да е изцяло насочен към покриване на преките разходи. Нещо, което до този момент не е правено, но е заложено като мярка за подпомагане в Регламент (ЕС) № 1308/2013 г. на европейския парламент и на Съвета. И е едно от основните искания на целия лозарски бранш, заедно с възможността за получаване на национални субсидии.

Членовете на групата бяха уведомени, че отново по искане на бранша, е започнала работа по нова програма, която да е насочена изцяло към закупуване на лозарска техника – трактори, гроздокомбайни и прикачен инвентар. Бенефициентите по тази програма няма да се конкурират с други браншове и няма да имат проблем с ранкирането, както го имат при кандидатстване за техника по програмите за развитие на селските райони.

Представителите на лозарите подкрепиха и идеята на заместник-министъра на земеделието г-н Явор Гечев да се изготви проект на закон, който да следва модела на кооперативите в Италия и да бъде внесен в следващото Народно събрание.

     „Национално сдружение на българските лозари“ оценява усилията на г-н Явор Гечев за подпомагане на бранша в борбата му за оцеляване и получаване на субсидии за преки разходи и възможност за закупуване на земеделска техника, като се надява обаче на бързи реални резултати, за които ще настоява.

 


Среща на „Национално сдружение на българските лозари“ с министър Христо Бозуков

По настояване с нарочно писмо до министър Христо Бозуков на Национално сдружение на българските лозари, на 21.05.2021 г., в сградата на МЗХГ, се проведе среща между членове на сдружението и министъра на земеделието.Сдружението се представляваше от председателя д-р Петьо Бошнаков, членове на УС и инициативната група. На срещата се дискутираха мерки за излизане от тежката ситуация, в която е лозарството. Акцентира се на непрекъснатото намаляване на лозовите насаждения с десетки хиляди декари годишно поради лошото управление на отрасъла и липсата на оборотни средства. От НСБЛ бяха предложени следните мерки:

1. Получаване на национални субсидии за лозарите.

2. Получаване на подпомагане по мярка COVID 1.

3. Получаване на помощи по de minimis.

4. Спешни мерки по плана за възстановяване и развитие.

5. Включване на представители на лозарския бранш в тематична работна група за подготвяне на стратегическиплан за развитието на земеделието в периода 2023 г. – 2027 г.

6. Спасяване на лозарския генофонд на България.

7. Назначаване на нови кадри в МЗХГ, ИАЛВ и ДФЗ с необходимия академичен ценз, практически опит и авторитет в областта на лозарството и винарството.

    Веднага след срещата в деловодството на МЗХГ беше входирано писмо с исканията на НСБЛ.


Инициатива за промяна на ОСП по отношение на лозарството в България

Поморие, 24.03.2021 г.

Представители на „Национално сдружение на българските лозари“ се срещнаха със заместник-председателя на комисията по земеделие и развитие на селските райони в Европейския парламент г-н Асим Адемов. На срещата лозарите запознаха г-н Адемов със своите проблеми и му връчиха списък с предложения за мерки, които да допринесат за излизането на отрасъла от блатото, в което е затънал. Обсъдиха се въпроси, касаещи европейското финансиране на лозята и промени в разпределението на субсидиите, както и възможностите до българските лозари да достигнат по-голяма част от предвидените за България 880 милиона евро за периода 2021 – 2022 г. по Общата селскостопанска политика /ОСП/ в ЕС.