Членство


Членуването в СДРУЖЕНИЕТО е доброволно. Членове на СДРУЖЕНИЕТО могат да бъдат всички дееспособни физически и юридически лица, регистрирани като земеделски производители на винено и/или десертно грозде, пепиниерист, висши учебни заведения и институти, доказани специалисти, учени и авторитети в областта на лозарството, както и лица, популяризиращи с дейността си целите на СДРУЖЕНИЕТО. Чрез своето членство те съдействат за осъществяване целите и задачите на СДРУЖЕНИЕТО така, както са формулирани в устава, заплащат редовно членски внос, определен на Общото събрание, освен ако не са освободени от него и спазват неговия устав.


Молба за членство от юридически лица


Свали формуляраПопълни онлайн

Молба за членство от земеделски производители


Свали формуляраПопълни онлайн

Членски внос


Годишен членски внос – 0,50 лв./дка, но общо не повече от 200,00 лв.