УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

“НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЛОЗАРИ”

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

чл.1 /1/ СДРУЖЕНИЕТО е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание.

/2/ Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

/3/ Членовете на СДРУЖЕНИЕТО не отговарят за задълженията на Дружеството.

/4/ Членовете отговарят за внасяне на дължимия членски внос.

Наименование

чл.2 /1/ Наименованието на СДРУЖЕНИЕТО е: “НАЦИОНАЛНО СДУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЛОЗАРИ”. Името се изписва на български език, но може да бъде изписано и на английски език “National Association of Bulgarian Vine Growers”.

/2/ Наименованието на СДРУЖЕНИЕТО, заедно със седалището и БУЛСТАТ, трябва да бъдат  посочвани в документите на кореспонденцията на сдружението.

Седалище и адрес на управление

чл.3  /1/ Седалището на СДРУЖЕНИЕТО е в гр. София, Република България;

/2/ Адресът на управление е в гр. София, бул. „Витоша“ № 4, ет. 1.

Срок

чл.4  СДРУЖЕНИЕТО не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Определяне на дейността съгл.чл.2 от ЗЮЛНЦ

чл.5  СДРУЖЕНИЕТО осъществява дейност в частна полза.

Предмет на дейност на сдружението

чл.6  Основен предмет на дейност:

 • Участие в изготвяне на политики за развитие на лозарските райони в страната, чрез осигуряване на  благоприятна икономическа среда за производителите на  винено и десертно грозде и пепиниеристите;
 • Участие в разработване на проекти за нормативни актове, свързани с лозарския сектор;
 • Участие с предложения за разпределяне на средствата от ДФ ”Земеделие”, предназначени за развитие и подпомагане на лозарството;
 • Участие в срещи, национални конференции, кръгли маси и всякакви други прояви, включително с международно участие, за намиране на възможности с цел оптимизиране начините на субсидиране;
 • Съдействие и сътрудничество чрез  професионални групи  на министъра на земеделието  и храните, министъра на финансите, енергетиката и туризма, министъра на здравеопазването, както и на други първостепенни и/или второстепенни разпоредители с бюджетни средства за разпределяне на средства, свързани с подпомагане на лозарския сектор.
 • Използване на всички методи и средства за развитието на бранша (производство и реализация на грозде и посадъчен материал) и свързаните с тях дейности – повишаване на продуктивността на грозде, чрез прилагане на нови и съвременни технологии при отглеждането му, за по-ефективно производство на грозде с високо качество;
 • Организиране на обучение за повишаване на квалификацията на своите членове и на кадри, обслужващи гроздопроизводителите;
 • Организиране на регионални изложби и други мероприятия, популяризиращи винените и десертните лозя, както и традиционни български сортове;
 • Издаване и разпространяване на информационни материали;
Основни цели на сдружението

чл.7 /1/ Основни цели на СДРУЖЕНИЕТО са: 1. Да представлява и осигурява на членовете си всестранна браншова защита на икономическите и другите им интереси пред всички правителствени и неправителствени органи, институции, държавни и общински органи, професионални организации, както и да лобира за тях; 2. Да съдейства за увеличаване възможностите за продажба на грозде и отстоява свободния му пазар при условия на конкурентоспособност, като не допуска ограничаване свободата на предлагане на грозде на физически лица и търговци; 3. Да работи активно за ограничаване намаляването на добрите лозови насаждения в страната като защитава и подпомага запазването на лозарския фонд на България, в резултат на което да се спре миграцията на селскостопанските работници-лозари от селата към градовете; 4. Да се бори за повишаване на директните и други субсидии за отглеждане на лозя, на включването на адекватни мерки в националната програма за подпомагане на лозарския сектор и всякакви други форми на подпомагане на лозарството в България, които да способстват за неговата конкурентоспособност; 5. Да участва в развитието на земеделската политика, касаеща производителите на винено и десертно грозде, както и на лозов посадъчен материал; 6. Да подкрепя и насърчава българските сортове грозде; 7. Да създава възможности за обмен на информация между сдружението и неговите членове и сходни организации в страната и чужбина; 8. Да изготвя единна препоръчителна ценова политика и подкрепа при невъзможност за продажбата на продукцията от отделните членове.

/2/ За постигане на целите си СДРУЖЕНИЕТО може да извършва допълнителна стопанска дейност, която е свързана с предмета на основната дейност, като използва прихода за постигане на определените с този устав цели, а именно: стопанска дейност, изразяваща се в консултации, представителство, мениджмънт, организиране на проучвателни посещения, организацията на мероприятия, участие по решение на Управителния съвет в други сдружения и търговски дружества, както и други дейности за които няма законова забрана.

Средства за постигане на целите на сдружението

чл.8 /1/ Средствата, с които СДРУЖЕНИЕТО ще постига своите цели са:

 1. Координиране на дейността на членовете на СДРУЖЕНИЕТО и осъществяване на сътрудничество с държавни институции, организации, физически и юридически лица в страната и чужбина;
 2. Участва при разработването и усъвършенстването на законови и подзаконови нормативни актове, касаещи бранша;
 3. Организира обучение за повишаване на квалификацията на своите членове, включително обмяна на опит с чуждестранни гроздопроизводители и пепиниеристите, както и други стопански дейности, които са свързани с предмета на дейност на СДРУЖЕНИЕТО;
 4. Сътрудничи със средствата за масова информация, сродни сдружения и организации, участва в консултативни и други органи и организации, организира пресконференции и представя искания към компетентните държавни институции.
 5. Отстояване интересите на членовете на сдружението и неговите съмишленици, чрез всички законови форми на протест.

II.ЧЛЕНСТВО

чл.9 /1/ Членуването в СДРУЖЕНИЕТО е доброволно. Членове на СДРУЖЕНИЕТО могат да бъдат всички дееспособни физически и юридически лица, регистрирани като земеделски производители на винено и/или десертно грозде, пепиниерист, висши учебни заведения и институти, доказани специалисти, учени и авторитети в областта на лозарството, както и лица, популяризиращи с дейността си целите на СДРУЖЕНИЕТО. Чрез своето членство те съдействат за осъществяване целите и задачите на СДРУЖЕНИЕТО така, както са формулирани в устава, заплащат редовно членски внос, определен на Общото събрание, освен ако не са освободени от него и спазват неговия устав.

чл.10 Всеки член на СДРУЖЕНИЕТО има право:

 1. да участва в дейността на СДРУЖЕНИЕТО и в работата на Общото събрание;
 2. да бъде избиран в органите на управление на СДРУЖЕНИЕТО;
 3. да участва със съвещателен глас в заседанията на Управителния съвет;
 4. да бъде информиран за дейността на СДРУЖЕНИЕТО;
 5. да се ползва от защитата му и резултатите от дейността му;
 6. да поставя за обсъждане пред ръководните органи въпроси, свързани с целите и задачите на СДРУЖЕНИЕТО;
 7. да уведомява ръководните органи за извършени нарушения;
 8. да поставя за решаване на въпроси от общ интерес;
 9. да се поставя за обсъждане и търси защита по проблеми, свързани със стопанската му дейност;
 10. да ползва материалната база на СДРУЖЕНИЕТО;
 11. да напуска доброволно СДРУЖЕНИЕТО

чл.11  Всеки член на СДРУЖЕНИЕТО е длъжен:

 1. да заплаща редовно членски внос, освен ако не е освободен от него с решение на Общото събрание;
 2. да спазва Устава на СДРУЖЕНИЕТО и да работи за постигане на неговите цели;
 3. да работи за издигане на обществения авторитет на СДРУЖЕНИЕТО;
 4. да не използва по какъвто и да е начин членството си в СДРУЖЕНИЕТО за цели, противоречащи на Устава и на закона;

чл.12  Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или при прекратяване. Упражняването на членски права и изпълнението на членските задължения може да бъде предоставено другиму чрез изрично пълномощно за конкретни действия, а в случай при гласуване всеки член може с пълномощно да представлява не повече от двама членове.

Придобиване на членство

чл.13 /1/ След регистрация на сдружението, членове се приемат с решение на Управителния съвет, взето с кворум повече от 2/3 от гласовете на присъстващите.

/2/ Кандидата за член на СДРУЖЕНИЕТО представя пред Управителния съвет на същото, а при учредяването – до сдружението в процес на учредяване, писмена молба-декларация, която следва да съдържа волеизявление за членство и деклариране, че кандидатът е запознат с устава и целите му и ще ги спазва в дейността си. Към молбата-декларация за членство се прилага регистрационна карта на земеделски стопанин, анкетна карта за регистрация на земеделски стопанин или актуално състояние на лозарското стопанство, издадено от ИАЛВ, а за юридически лица, кооперации и ЕТ – изрично нотариално заверено пълномощно в случай на упълномощаване и решение на компетентния орган /без ЕТ/ за участие в учредителното събрание на сдружението. Когато молбата се подава от висши учебни заведения и институти, доказани специалисти, учени и авторитети в областта на лозарството, както и лица, популяризиращи с дейността си целите на СДРУЖЕНИЕТО, документите по предходното изречение не се прилагат.

/3/ След приемане от Управителния съвет, членството се счита за възникнало.

/4/ Решението на Управителния съвет, с което се отклоняват молби за приемане на нови членове не подлежат на обжалване. При отхвърляне на молбата за членство направената вноска се връща.

/5/ Отклоненият кандидат може да подаде нова молба по реда, предвиден в този член, не по рано от изтичане на три месеца от предходното гласуване на Управителния съвет.

Прекратяване на членство

чл.14 /1/.Членството се прекратява:

 1. доброволно, с писмена молба подадена до Управителния съвет чрез Председателя му;
 2. при смърт или поставянето под пълно запрещение на физическо лице;
 3. с изключване от Управителния съвет при неплащане на годишната вноска;
 4. с прекратяване дейността на юридическото лице от деня на прекратяването му, ако липсва правоприемство;
 5. когато не се спазват решенията на Общото събрание и Управителният съвет;
 6. с прекратяване на СДРУЖЕНИЕТО;

/2/ Решението за изключване се взема от Управителния съвет на сдружението при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо.

Чл.15  Управителният съвет може да изключи член на СДРУЖЕНИЕТО, когато той:

– не спазва Устава;

– не изпълнява решенията на органите на управление;

– в срок до 30 юли на текущата година не внесе определения годишен членски внос

– нарушава закона или извършва действия или има поведение, което противоречи на интересите и целите на СДРУЖЕНИЕТО или уронва престижа му.

Чл. 16 Напусналите или изключените членове на СДРУЖЕНИЕТО не могат да имат претенции към имуществото му и направените членски вноски не се връщат.

ІІІ. ИМУЩЕСТВО

Имущество

чл.17 /1/ Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, вземания, права върху интелектуална собственост и други права, в зависимост от действащите нормативни актове.

/2/ СДРУЖЕНИЕТО има свой бюджет, собствено счетоводно обслужване и може да разкрива банкови сметки в лева и валута.

/3/ СДРУЖЕНИЕТО управлява и разпределя паричните постъпления, включително целеви държавни субсидии и такива от чужбина.

/4/ Разходите на СДРУЖЕНИЕТО  се извършват съгласно бюджета за съответния финансов период, приет от Управителния съвет и одобрен от Общото събрание.

/5/ СДРУЖЕНИЕТО отговаря за поетите задължения с имуществото си. То не носи отговорност за имуществените задължения на членовете си.

Източници на средства на Сдружението

чл.18 /1/ Бюджетът на СДРУЖЕНИЕТО се формира от годишни членски вноски, спонсорство, дарения, завещания, както и приходи от осъществявана от него стопанска дейност.

/2/ СДРУЖЕНИЕТО в лицето на Управителния съвет, може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.

3/ СДРУЖЕНИЕТО може да развива стопанска дейност съгласно настоящия устав.

4/ СДРУЖЕНИЕТО може да получава средства от участие в национални и международни проекти.

IV.УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Сдружението

чл.19  Органите на СДРУЖЕНИЕТО са Общо събрание и Управителен съвет. СДРУЖЕНИЕТО може да създава и други временни и постоянни структури, съобразно интересите и потребностите на членовете на СДРУЖЕНИЕТО и за постигане на целите му.

Състав на Общото събрание

чл.20  Общото събрание е върховен орган за управление на СДРУЖЕНИЕТО и се състои от всички негови членове. Членовете на Сдружението участват в Общото събрание лично или чрез представител.

Представителство

чл.21 /1/ Пълномощник може да бъде само физическо лице, което може да представлява не повече от двама члена.

/2/ Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на СДРУЖЕНИЕТО, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.

/3/ Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

Компетентност на Общото събрание

чл.22 Общото събрание:

 1. изменя и допълва Устава на СДРУЖЕНИЕТО;
 2. утвърждава постоянните и временни структури на СДРУЖЕНИЕТО, приема основните насоки и програма за дейността на СДРУЖЕНИЕТО;
 3. взема решения относно годишния членски внос;
 4. приема други вътрешни актове;
 5. определя броя и членовете на Управителния съвет;
 6. освобождава членове на Управителния съвет;
 7. взема решения за преобразуване или прекратяване на СДРУЖЕНИЕТО;
 8. при прекратяване на СДРУЖЕНИЕТО взема решение за начина за разпределяне на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество;
 9. приема бюджета на СДРУЖЕНИЕТО;
 10. приема отчета за дейността на Управителния съвет и годишния баланс на СДРУЖЕНИЕТО;
 11. отменя решения на Управителния съвет и на другите органи на СДРУЖЕНИЕТО, когато противоречат на Закона и Устава на сдружението или на други вътрешни актове, регламентиращи дейността на СДРУЖЕНИЕТО;
 12. взема решения по резултатите от финансовата ревизия на СДРУЖЕНИЕТО;
 13. взема решения за откриване и закриване на клонове;
 14. приема програма за дейността на СДРУЖЕНИЕТО;
 15. възстановява членство на изключените членове след заплащане на годишен членски внос за текущата година;
 16. взема решения по всички други въпроси, свързани с дейността на СДРУЖЕНИЕТО;
 17. разглежда и решава по жалби против решенията на Управителния съвет;
Провеждане на Общо събрание

чл.23 /1/ Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно – редовно Общо събрание.

/2/ Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет – извънредно Общо събрание.

Свикване на Общото събрание

чл.24 /1/ Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свика и по искане на една трета от членовете на СДРУЖЕНИЕТО.

/2/ Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общото събрание, Управителния съвет не отправи писмена покана за свикване, то се свиква от съда по седалището на сдружението, по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

/3/ Свикването се извършва чрез покана, която  се обявява в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията и се поставя на специализирано място за обявления в сградата, в която се намира управлението на СДРУЖЕНИЕТО.

/4/ Поканата съдържа дневния ред, дата, час и място на провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

/5/ Времето от обявяването на поканата до заседанието на Общото събрание не може да бъде по-малко от един месец преди насрочения ден.

Списък на присъстващите

чл.25 /1/ На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

/2/ В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяване наличието на кворум.

Кворум

чл.26  Общото събрание може да заседава, ако явилите се  членове представляват повече от половината от всички членове. При липсата на кворум Управителния съвет насрочва ново заседание в срок – един час по късно на същото място и при същият дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

Право на глас

чл.27  Всеки член има право на един глас.

чл.28 Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

 1. него, съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително.
 2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
Вземане на решения

чл.29 /1/ Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите с явно гласуване, като Общото събрание може да реши по някои въпроси гласуването да бъде тайно.

/2/ За решенията по чл. 22, т. 1, 3 и т. 8 се изисква мнозинство повече от ¾ от присъстващите.

чл.30  /1/ Общо събрание не може да взема решения по въпроси,  които не са включени в обявения в поканата дневен ред.

Протокол

чл.31 /1/ За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

/2/ Протоколът на Общото събрание се подписва от ръководещия заседанието и лицето изготвило протокола, които удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му. Към протоколите се прилага списък  на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

/3/ Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

Управителен съвет

чл.32 /1/ Сдружението се управлява от Управителен съвет.

/2/ Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 3 /три/ години.

/3/ Управителният съвет се състои от седемнадесет лица – членове на сдружението.

/4/ Управителният съвет избира от своя състав председател.

/5/ Управителният съвет може да избере секретар на Сдружението, който да подпомага Председателя в изпълнение на неговите функции. Секретарят може да не е член на съвета.

/6/ Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбрани за не повече от два последователни мандата. Управителният съвет продължава да изпълнява своите функции и след изтичането на мандата до провеждането на Общо събрание за избор на нов Управителен съвет, но не повече от шест месеца.

Права и задължения на Управителния съвет

чл.33 /1/ Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на сдружението и да пазят тайните на сдружението и след като престанат да бъдат членове на същия.

/2/ Управителният съвет: Осъществява оперативното ръководство на сдружението; представлява СДРУЖЕНИЕТО, както и определя обема на представителната власт на отделните негови членове; приема новите членове на СДРУЖЕНИЕТО, освобождава членовете на СДРУЖЕНИЕТО, подали молби за доброволно прекратяване на членство, взема решения за изключване на членовете; разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване на изискванията на настоящия устав; одобрява лицата, които ще работят по трудови договори към СДРУЖЕНИЕТО, определя възнаграждението им и ги освобождава от длъжност, изготвя планове за работата на СДРУЖЕНИЕТО, подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет и отчет за дейността на СДРУЖЕНИЕТО; определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и носи отговорност за това; определя адреса на СДРУЖЕНИЕТО, осигурява изпълнението на решенията на общото събрание; изпълнява задълженията, предвидени в устава,  взема решение за участие в други организации, приема основните насоки и програми за дейността на СДРУЖЕНИЕТО.

Заседания на Управителния съвет

чл.34 /1/ Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя. Управителният съвет провежда своите заседания най-малко веднъж на три месеца. Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет и при писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет. При отсъствие на Председателя, заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член. Първото заседание на Управителния съвет се ръководи от Председателя на учредителното събрание, дори същият да не е член на съвета.

/2/ Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

/3/ Решенията се взимат с мнозинство от присъстващите, ако в закона или устава не е определено друго мнозинство.

/4/ Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна връзка или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъжданата тема и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателя на събранието.

/5/ Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

Председател

чл.35 /1/ Председателят на управителния съвет организира, ръководи и контролира дейността на СДРУЖЕНИЕТО, в съответствие с решенията на общото събрание и на управителния съвет.

/2/ По време на продължително отсъствие или заболяване, Председателят на Управителния съвет упълномощава някой от членовете на Управителния съвет да изпълнява задълженията му или част от тях. Упълномощаването следва да бъде с нотариална заверка.

/3/ Председателят представлява СДРУЖЕНИЕТО пред трети лица.

/4/ Председателят на управителния съвет носи пълна имуществена отговорност за причинените по негова вина вреди на СДРУЖЕНИЕТО.

Годишна проверка

            чл.36 /1/ Веднъж годишно СДРУЖЕНИЕТО осигурява извършването на проверка на дейността си според изискванията на ЗЮЛНС.

/2/ СДРУЖЕНИЕТО не разпределя печалба.

Книги на Сдружението

чл.37 /1/ СДРУЖЕНИЕТО води книги за протоколите от заседанията на общото събрание. Ръководещият заседанието на общото събрание и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.

/2/ СДРУЖЕНИЕТО води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН и ЕИК.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

чл.38 /1/ СДРУЖЕНИЕТО се прекратява:

 1. по решение на Общото събрание;
 2. с решение на Окръжния съд по седалището на СДРУЖЕНИЕТО в определените от ЗЮЛНЦ случаи.

чл.39 /1/ При прекратяване на СДРУЖЕНИЕТО се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на СДРУЖЕНИЕТО.

/2/ Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕТО или от определено от него лице

/3/ Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на СДРУЖЕНИЕТО от наличните парични средства, ако това е невъзможно чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на сдружението.

/4/ Имуществото не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на лицата, посочени в чл.43, ал.2 от ЗЮЛНЦ.

/5/ Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите се разпределя между членовете на СДРУЖЕНИЕТО.

/6/ Ако имуществото не бъде предоставено по реда на предходната алинея, то се предоставя на Общината, в която е седалището на прекратеното СДРУЖЕНИЕ. Общината е длъжна да предостави имуществото за извършване на възможно най-близка до целите на прекратеното СДРУЖЕНИЕ общественополезна дейност.

VІ. ПРЕОБРАЗУВАНЕ

чл. 40 СДРУЖЕНИЕТО може да се преобразува в друг вид юридическо лице с нестопанска цел.

VІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

чл. 41 Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда, предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

чл. 42 Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия Устав се прилагат разпоредбите на общото българско законодателство и разпоредбите на ЗЮЛНЦ.

Настоящият Устав е приет единодушно от всички присъствали на Общото събрание на СДРУЖЕНИЕТО с нестопанска цел  “НАЦИОНАЛНО СДУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЛОЗАРИ” състояло се на 18.03.2021 г., в уверение на което същите са положили своя подпис под този Устав.