Заявление за издаване на удостоверение за право на участие по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“


План за преструктуриране и конверсия


Искане за удължаване на срока на издадено удостоверение за право на участие по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“


Заявление за издаване на удостоверение за приключени дейности по мярка “Преструктуриране и конверсия на лозя“


Заявление за издаване на удостоверение за среден годишен добив


Таблица с описание на имотите и декларирания добив за последните две винарски години


Заявление за издаване на удостоверение за среден годишен добив и Приложение към него по реда на чл. 27 от Наредба № 2 от 4 април 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 – 2018 г.

1. Заявление за издаване на удостоверение за среден годишен добив
2. Таблица с описание на имота/ите и декларирания добив от последните две винарски години преди изкореняване на лозовото насаждение

 


Заповед № РД 12-182/ 01.03.2019 г. 
Заповед № РД12-504/16.11.2018 г. за образци на документи по мярка „Преструктуриране и конверсия на винени лозя“.
Заповед № РД12-26/25.01.2019 г. за изменение на Заповед № РД 12-504/16.11.2018
Заповед № РД 12-29/01.02.2021 г. за изменение на Заповед № РД 12-182/01.03.2019 г.

Декларация във връзка с чл. 9, ал. 6 от Наредба № 6 от 26.10.2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.