МОЛБА

  ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

  Уважаеми г-н Председател,
  Моля да бъда приет като член на „Национално сдружение на българските лозари“. Декларирам, че съм запознат с устава и целите на сдружението, като се солидаризирам с тях, както и с обстоятелството, че последното ще развива нестопанска дейност в частна полза.
  Надявам се молбата ми да бъде удовлетворена.


  Декларация

  С настоящата декларирам, че предоставям доброволно и свободно личните си данни и давам съгласието си същите да бъдат обработвани и съхранявани за целите на сдружението. С настоящата декларирам, че съм запознат с последиците от отказа за предоставянето на личните ми данни, а именно: в случай, че не предоставя данните посочени по – горе, няма да бъде възможно реализиране целите на сдружението.

  Известно ми е, че във всеки един момент имам право на достъп до личните ми данни, както и да ги коригирам, посредством заявление, отправено до администратора в писмена форма или по електронен път по реда на Закона за електронния подпис и електронния документ.

  Запознат съм, че мога да осъществявам посочените по – горе права по реда на чл.28а – чл.34а от ЗЗЛД.

  Запознат съм с всички данни съгласно чл.19 от ЗЗЛД.

  Декларирам